Kontakt
Hospodářský dvůr Nýřany, spol. s r.o.
  Revoluční 158
  330 23   Nýřany
  tel.: 377 931 217
  fax: 377 881 997
 

Dnes ZAVŘENO

Kamera kluziště

Koupaliště -  kluziště

KLUZIŠTĚ NÝŘANY

(syntetická ledová plocha)

INFORMACE

PROVOZNÍ DOBA KLUZIŠTĚ  (listopad – březen):

Den

Rezervace MŠ a ZŠ

Volné bruslení

Rezervace
(pro hokej či volné bruslení)

Pondělí

10:00 – 15:00

15:30 – 18:00

18:30 – 20:00

Úterý

10:00 – 15:00

15:30 – 20:00

---

Středa

10:00 – 15:00

15:30 – 18:00

18:30 – 20:00

Čtvrtek

10:00 – 15:00

15:30 – 20:00

---

Pátek

10:00 – 15:00

15:30 – 20:00

---

Sobota

---

13:30 – 20:00

10:00 – 13:00

Neděle

---

13:30 – 20:00

10:00 – 13:00

Rezervaci objednáte v souladu s rezervačním řádem na tel: 377 931 588 .

Pro MŠ a ZŠ je vždy nutné provést rezervaci.

CENÍK:

Dospělí

Zdarma (volné bruslení)

Děti do 15 let a ZPT

Zdarma (volné bruslení)

Děti do 100 cm

Zdarma (volné bruslení)

Rezervace

300,00 Kč/hodina
(žáci MŠ a ZŠ Nýřany s doprovodem zdarma)

Ostření bruslí

40,00 Kč/pár

UJEDNÁNÍ:

 • Na volném bruslení je zákaz bruslení s hokejkami.
 • Rozměry kluziště 49 x 19 m.
 • V případě nepříznivého počasí (déšť, trvalé sněžení) a z jiných technických důvodů je areál uzavřen.
 • Areál je uzavřen dne 24. – 26. 12. a 1. 1.
 • Dne 31. 12. je provoz ukončen v 17.00 hodin.
 • V době školních prázdnin je mimo vyznačených hodin rezervace volné bruslení od 10.00 hodin do 20.00 hodin.

Schváleno radou města Nýřany dne 5. října 2020

REZERVAČNÍ ŘÁD KLUZIŠTĚ NÝŘANY

     (Syntetická ledová plocha)

Přihlášením do rezervačního systému souhlasíte s tímto rezervačním řádem.

 1. Pronájem kluziště je možný pro volné bruslení a rekreační hokej.

 1. Rezervace se provádí výhradně přes internet prostřednictvím on-line rezervačního systému a je platná po potvrzení provozovatelem.

 1. Rezervaci je nutné učinit na tel: 377 931 588 a je závazná. Nebo na email: info@hdnyrany.com. Provozovatel kluziště rezervaci zpětně potvrdí.  

 1. Na rezervaci musí být vyznačeno jméno, příjmení, bydliště objednavatele či úplný název organizace nebo spolku, včetně adresy.

 1. Rezervaci lze provést dle provozní doby rezervace, a to maximálně na dvě hodiny. U MŠ a ZŠ dle provozní doby v pracovní dny mimo prázdnin.

 1. Rezervaci je nutné objednat do čtvrtka 13.00 hodin na následující týden dle provozní doby.

 1. Zrušení rezervace musí být provedeno v pracovních dnech do 13.00 hodin na tel: 377 931 588, a to minimálně 48 hod před rezervací.

 1. Platba se provádí na místě u provozovatele s tím, že návštěvník předloží potvrzení o rezervaci.

 1. Ceny za rezervaci kluziště se řídí aktuálním ceníkem.

 1. Provozovatel kluziště si vyhrazuje právo zrušit rezervaci z důvodů nepříznivého počasí či technických důvodů.

 1. V případě nezrušení rezervace ze strany objednavatele bude objednavateli v případě nevyužití rezervace účtován stornovací poplatek za rezervaci ve výši aktuálního ceníku.

 1. V případě nejasností je rozhodující, co je uvedeno v on-line rezervačním systému.

 1. Při porušení Rezervačního řádu kluziště a Provozního řádu kluziště nebude objednavateli rezervace umožněna.

Nýřany, dne 5. října 2020                                                 Hospodářský dvůr Nýřany, spol. s. r. o.

                                                                                                               provozovatel kluziště

Rezervační řád kluziště Nýřany byl schválen radou města Nýřany dne 5. října 2020.

PROVOZNÍ ŘÁD KLUZIŠTĚ NÝŘANY

                                (Syntetická ledová plocha)

 1. Vstupem do areálu kluziště návštěvník souhlasí s ustanovením tohoto provozního řádu a zavazuje se jej dodržovat. Areál slouží pro volné bruslení a rekreační hokej.

 1. Kluziště je součástí areálu koupaliště a vstup je možný pouze přes vchod od klubovny turistů po zaplacení dle ceníku.

 1. V areálu kluziště je přísně zakázáno:
 • vstup na kluziště bez bruslí
 • vstup na kluziště s jídlem a pitím
 • sezení na mantinelech
 • přelézání mantinelů
 • kouření
 • odhazování jakéhokoliv odpadu mimo místa k tomu určená
 • v časech volného bruslení vstup na kluziště s hokejkou či jiným, pro ostatní bruslaře nebezpečným předmětem
 • ohrožování návštěvníků kluziště neslušným, nebezpečným a hygienicky závadným chováním
 • vstup do prostorů, jež nejsou určeny pro veřejnost
 • poškozovat mantinely a syntetickou ledovou plochu

 1. Návštěvníci areálu kluziště jsou povinni dbát pokynů provozovatele kluziště a řídit se jimi.

 1. Pronájem kluziště (rezervace) pro rekreační hokej a volné bruslení je možný ve stanovených provozních hodinách (provozní doba) v souladu s rezervačním řádem. Stejné ustanovení platí při rezervaci MŠ a ZŠ za podmínky, že děti bude doprovázet pověřená osoba.

 1. Vstup do areálu kluziště je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Vstup do areálu může být též odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami. Dále je vstup zakázán psům.

 1. Návštěvníci areálu kluziště jsou povinni se chovat a pohybovat tak, aby předešli způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům, včetně předcházení škod na majetku provozovatele a třetích osob.

 1. Bruslení končí na výzvu provozovatele kluziště. Bruslaři jsou povinni neprodleně opustit ledovou plochu a po uplynutí doby nutné pro přezutí opustit areál kluziště.

 1. Provozovatel kluziště si vyhrazuje právo na vyloučení bruslaře (návštěvníka kluziště) z veřejného bruslení, případně i z areálu kluziště v případě porušení provozního řádu.

 1. Provozovatel kluziště nenese odpovědnost za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní vinou.

Provozní řád kluziště Nýřany                                                                                                                                                   Strana 2

 1. Škody a ztráty:
 • každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené na majetku provozovatele a třetích osob
 • provozovatel neručí za ztráty či poškození odložených věcí návštěvníků   

 1. Veškeré škody na majetku musí být neprodleně nahlášeny provozovateli, jakož i případné úrazy či poranění osob.

 1. Provozovatelem kluziště je:

Hospodářský dvůr Nýřany, spol. s. r. o.

IČO:          26 31 92 33

Telefon:   377 931 588

a jím pověření zaměstnanci   

       

                                                      

 

Nýřany, dne 5. října 2020                                                                           Město Nýřany

Provozní řád kluziště Nýřany byl schválen radou města Nýřany dne 5. října 2020.

 
Soubory cookies používáme pro správné fungování naší webové stránky a jejích funkcí. Pomocí souborů cookies si také například pamatujeme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pro vás relevanci zobrazovaných reklam, počítáme návštěvu stránek a pamatujeme si vaše nastavení provedená na stránce.